تقسیم دل تنگی
توسط : حسرت

چه قدر دوست داشتم تمام دلتنگی های این روزها راباکسی تقسیم می کردم ویا کسی بود برای گوش دادن ودرددل کردن "بماند که آنقدرفاصله زیاد شده که هر چه فریاد می زنم گویا صدایم نه تومی شنوی ونه هیچ کس دیگر

شنبه 10/6/1386 - 23:38
پسندیدم 0
UserName
x