بزرگ هنر انسان
توسط : ترسا پير

نقاشی و  مجسمه سازی هنر است

 ولی مهمتر از ان   هنر  خوب بودن

خوبی  کردن است که کوچکتر از  هنرهای هفت گانه نیست

شنبه 10/6/1386 - 22:43
پسندیدم 0
UserName