هم نفس . . . !
توسط : عافی
 

سرمایه آدمی 1 نفس است
 
و آن یك نفس از برای یك هم نفس است؛
اگر نفسی با نفسی هم نفس است،
آن یك نفس از برای یك عمر بس است

شنبه 10/6/1386 - 22:36
پسندیدم 0
UserName