عشق ...
توسط : raki

پرسيدم:عشق چيست؟         گفت:آتشي است

گفتم:مگر آن را ديده اي؟           گفت:نــــه در آن سوخته ام

شنبه 10/6/1386 - 20:53
پسندیدم 0
UserName