برنده ها و بازنده ها
توسط : paiesan
بازنده هادر هرجوابی مشکلی را می بینند ولی برنده ها در هر مشکلی جوابی را می بینند . سعی کنید مثل برنده ها فکر کنید.
شنبه 10/6/1386 - 18:37
پسندیدم 0
UserName
x