به3چيز اعتمادنکن!!!!!
توسط : b2_nemishe
به 3 چيز اعتماد نكن: دل، زمان و عمر...دل رنگ پذيره،زمان در تغييره،عمر در تقديره
شنبه 10/6/1386 - 17:24
پسندیدم 0
UserName
x