تو اي نيلوفر پيچده در تنهايي و غربت
توسط : raki

تو اي نيلوفر پيچده در تنهايي و غربت

شنيدم آن صداي نازنينت را

كه فريادش نهادي نام

شنيدم ضجه هاي پر طنينت را

كه پيوسته در گوشم

صدا مي كرد

مرا شرمنده در وجدان خاموشم

رها مي كرد

كوير خشك و بي تاب تنت را

باز خواهم كاشت

پر از عشق و پر از احساس

پر از نيلوفر زيبا

هم اكنون با تو خواهم بست پيماني

كه تا دنياست اين دنيا

دگر تركت نخواهم كرد

تو را مي خواهم اي

نيلوفر زيبا

شنبه 10/6/1386 - 17:17
پسندیدم 0
UserName
x