صدف ها
توسط : khanoom Gool
همیشه شنیدم از مادر که : مروارید ها در صدفها پنهانند و صدفها در آب
با تمام وجود صدا می کنم خدا را ... ای خدای دریاها به دلمان غواصی بیاموز
شنبه 10/6/1386 - 17:10
پسندیدم 0
UserName
x