كاش
توسط : khanoom Gool
کاش قلبم در د پنهانی نداشت چهره ام رنگ پریشانی نداشت کاش برگهای آخر تقویم عشق حرفی از یک روز بارانی نداشت کاش می شد راه عشق را بی خطر پیمود و قربانی نداشت
شنبه 10/6/1386 - 17:9
پسندیدم 0
UserName
x