عشق نخستين بينش را...
توسط : b2_nemishe
عشق نخستين بينش را نسبت به ابديت به تو هديه مي دهد. عشق نخستين آزموني است كه زمان را به فراسو مي برد. اين گونه است كه عاشقان هرگز از مرگ نمي هراسند. عشق مرگ نمي شناسد...
شنبه 10/6/1386 - 17:8
پسندیدم 0
UserName
x