دعا
توسط : khanoom Gool
آتشی روشن کرده ام و عهد بسته ام تا خاموش شدنش برایت دعا بخوانم تمام کارهایت رو به راه خواهند شد چرا که من هیزمی دیگر در شومینه انداخته ام
شنبه 10/6/1386 - 17:7
پسندیدم 0
UserName
x