پیمانه شکن
توسط : raki

تو را برای وفای تو دوست می دارم

وگرنه دلبر پیمانه شکن فراوان است

شنبه 10/6/1386 - 16:41
پسندیدم 0
UserName
x