بگو
توسط : raki

گر هيچ مرا در دل تو جاست بگو

 گر هست بگو نيست بگو راست بگو

شنبه 10/6/1386 - 16:35
پسندیدم 0
UserName