غم عشق تو
توسط : raki

غير از غم عشق تو ندارم , غم ديگر

 شادم كه جز اين نيست مرا همدم ديگر

شنبه 10/6/1386 - 16:25
پسندیدم 0
UserName
x