ای دل بشارت میدهم...
توسط : نگارینا

ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری می رسد

یا درد و غم طی می شود یا شهریاری می رسد

ای منتظر غمگین  مشو ، قدری تامل  بیشتر

گردی به پا شد در افق ، گویی سواری می رسد

شنبه 10/6/1386 - 16:17
پسندیدم 0
UserName