اي عشق
توسط : raki

اي عشق، شكسته ايم، مشكن ما را/ اينگونه به خاك ره ميفكن ما را/

ما در تو به چشم دوستي مي بينيم/ اي دوست مبين به چشم دشمن ما را

رسم زمونه : تو چشم ميذاري من قايم ميشم .........اما تو يكي ديگه رو پيدا ميكني

شنبه 10/6/1386 - 16:4
پسندیدم 0
UserName
x