با خدا باش پادشاهی کن بی خدا باش هرچه خواهی کن
توسط : hermaneshgh
 

يك لبخند از روی عشق خدائی میتواند بر دلتنگي و افسردگی پيروز باشد.

يك شمع میتواند با نور و روشني تاريكي و ظلمت را از بين ببرد.

 يك راي مي تواند سرنوشت يك ملت را تغيير دهد.

و اگر از روی عشق خدائی نتواند برای مردم و کشورش خدمت خدائی کن

 همه را به بیراه هدایت کرده

 و اگر عشق خدائی کار کنه همه را به مقام عالی میرسونه  

 هر سفر باید با يك قدم آغاز شود.

 هر دعايي باید با يك کلمه شروع شود.

 امید داشتن روح و روان ما را زنده نگه مي دارد.

 یک عشق خدائی میتونه به همه خدمت کنه  

 يك آوای خوش مي تواند با فكر و انديشه شما حرف بزند.

يك قلب عشق به خدا مي تواند بفهمد چه چیزی درست است .

يك زندگي مي تواند متفاوت باشد

اين ها همه بستگی به عشق خدائی درونی شما دارد!

يك گل میتواند یادآور يك رؤيا باشد.

يك درخت مي تواند آغاز يك جنگل باشد.

يك پرنده مي تواند قاصد و پيك بهار باشد.

 يك لبخند با عشق خدائی و معرفت مي تواند آغازگر يك دوستی باشد.

 يك دست دادن صمیمی مي تواند روح و جان ما را به درجات بالا ببرد.

 يك واژه مي تواند سازنده يك هدف خوب برای به رسیدن به عشق خدائی باشد

 هر کسی کاری را به نیکی انجام دهد و عشق خدائی

خود را تقویت کند به خدا میرسد و گرنه شیطان آن را به جهنم هدایت میکند

 پس بطرف خوبیها پیش برویم و از هم سبقط بگیریم چرا که عمر کوتا است

 و بطرف بهشت خود را به پیش ببریم انشاا...

يکشنبه 28/5/1386 - 8:5
پسندیدم 0
UserName