ما چون دو دریچه روبروی هم آگاه ز هر بگو مگوی هم
توسط : hadibahal_2006
ما چون دو دریچه روبروی هم آگاه ز هر بگو مگوی هم هر روز سلام و پرسش و خنده هر روز قرار روز آینده عمر آینه بهشت ، اما آه بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه اکنون دل من شکسته و خسته است زیرا یکی از دریچه ها بسته است نه مهر فسون ، نه ماه جادو کرد نفرین به سفر ، که هر چه کرد ، او کرد زنده یاد فریدون مشیری
يکشنبه 28/5/1386 - 2:23
پسندیدم 2
UserName