چه خوش بوي گل در قفس مي زند موج !
توسط : hadibahal_2006
نفس مي زند موج نفس مي زند موج ساحل نمي گيردش دست پس مي زند موج . فغاني به فرياد رس مي زند موج ! من آن رانده مانده بي شكيبم كه راهم به فريادرس بسته دست فغانم شكسته زمين زير پايم تهي مي كند جاي زمان در كنارم عبث مي زند موج ! نه در من غزل مي زند بال نه در دل هوس مي زند موج . رها كن ، رها كن كه اين شعله خرد چندان نپايد يكي برق سوزنده بايد كزين تنگنا ره گشايد كران تا كران خار و خس مي زند موج ! گر اين نغمه ، اين دانه اشك درين خاك ، روئيد و باليد و بشكفت پس از مرگ بلبل ببينيد چه خوش بوي گل در قفس مي زند موج !
يکشنبه 28/5/1386 - 2:15
پسندیدم 0
UserName