دانستنیها 46
توسط : hermaneshgh

مذاهب چگونه پديد آمدند؟

امروزه مذاهب اصلي در دنيا عبارتند از هندو، بودائي، پيروان كنفوسيوس، تائوئيست ها، شينتوها، زردتشي ها، يهودي ها و مسيحي ها و مسلمان ها.

مذهب هندو در هندوستان، حدود 3000 سال قبل، به وجود آمد.

بنيانگذاران اين دين به «برهما» يعني اولين و بزرگترين خدايشان معتقد بودند و مي گفتند «برهما» آنها را آفريده و ضمناً داراي چندين خداي ديگر نيز بودند.

بودا كه يك معلم بزرگ مذهبي بود، در حدود 3000 سال پيش مي زيسته است. در مذهب او هيچكس نبايد به خدا يا خداياني معتقد باشد، بلكه طبق فلسفه بودا، هر كس بايد نفس خود را پاك و منزه نگاه دارد تا از امراض شيطان و ساير رنج ها در امان باشد. دين بودا داراي فرقه ها و اشكال مختلفي است.

بعد مي رسيم به «كنفوسيونيسم» كه بر مبناي تعليمات كنفوسيوس پايه گذاري شده است. كنفوسيوس فيلسوفي بوده كه در شانزده قرن قبل از ميلاد مي زيسته است و فلسفه او به طور كلي بر طرز سلوك و رفتار مردم با يك ديگر استوار بوده است. يعني طبق فلسفه او بايد به مردم با يك ديگر مهربان و خوب باشند.

«تائوئيسم» از يك كتاب كوچك به نام «تائوته كينگ» بيرون آمده است كه به ويله لو – تسه در شانزده قرن قبل از ميلاد نوشته شده است.

او در اين كتاب، پيروان خود را به جستجو و دنبال كردن راه طبيعي زندگي دعوت مي كند.

شينتو، كه مذهب ابتدائي ژاپني ها بوده است، بعدها توسط معلمين و مدعيان بسياري كه اكثر چيني بودند، اصلاح و تعديل گرديده است. مذهب زرتشتي، از تعليمات زرتشت، ناشي شده است كه يك  ايراني بوده است. زرتشت احتمالاً در هفت قرن قبل از ميلاد، به دنيا آمده است. اين مذهب، «اهورامزدا» را به عنوان خداي يگانه بزرگ معرفي مي كند.
مذهب يهود،  از فلسطين، كه اولين خانه يهودي ها بوده است ريشه گرفته و بعد به وسيله يهودي ها به هر جا كه سفر كردند راه يافته است.
 دين مسيح بر پايه «عيسي مسيح » (ع) پايه گذاري شده كه بين هشت تا چهار سال قبل از ميلاد، در فلسطين به دنيا آمده است.

مذهب اسلام، بر پايه تعليمات حضرت محمد (ص)، بنا شده است كه  در قرن ششم بعد از ميلاد، مي زيسته است.
 

شنبه 27/5/1386 - 17:18
پسندیدم 0
UserName