دانستنیها 41
توسط : hermaneshgh

پلاستيك را چه كسي اختراع كرد؟

منظور از پلاستيك همان ماده اي است كه قابليت «شكل پذيري و قالبگيري» دارد. وقتي كه به آن حرارت داده مي شود مانند خمير بازي بچه ها حالت به خود مي گيرد و مي توان آن را به اشكال مختلف درآورد و چون سرد بشود به همان صورت باقي خواهند ماند.

براي تهيه پلاستيك، شيميدانان ابتدا كار را از ملكول شروع كردند. شيميدان ها از ماده بخصوصي مولكول هائي تهيه كرده اند كه به صورت زنجيري هستد. اين رشته يا زنجير ملكولي عملش با مولكول انفرادي متفاوت است. گفته مي شود كه هنگامي كه مولكول ها به صورت زنجير در مي آيند به وسيله عمل «پوليمريزاسيون يا تركيب و تراك ذرات» مي توانند مواد تازه اي را بسازند. تكه هاي سخت جسم پوليمر (جسمي كه از تركيب و تراكم ذرات جسم ديگر پديد آيد) سائيده شده و به صورت گرد در مي آيد. با اين ماده گرد شده مواد رنگي اضافه مي كند و در ضمن با كمك مواد شيميائي ديگران را انحناپذير مي سازند.

شيميدانان با پلاستيك آشنا بودند تقريباً در 125 سال پيش با آن كار مي كردند. در سال 1838 كلريدوينيل پلويزه گرديد؛ در سال 1839، ماده استيرن در سال 1843 ماده اكريليك و در سال 1847 ماده پوليستر و پوليمريزه شدند. ولي در آن زمان چندان نيازي به اين مواد تركيبي نبود. چون فرآورده هاي طبيعي مانند چوب، فلز، لاستيك، پوست و عاج به حد وفور يافت مي شد.

ذخيره عاج اولين ماده اي بود كه به مصرف رسيد. بنابراين به كسي كه قادر بود جانشيني براي اين ماده يعني عاج بيابد، جايزه اي پيشنهاد گرديد. در حالي كه فعاليت روي اين طرح ادامه داشت، «جان هيات» و برادرش «ايساياهيات»، سلولوئيد را كشف كرده و در سال 1870 آن را به ثبت رساندند. ماده سلولوئيد نواقص زيادي داشت ولي كشف آن ساير شيميدانان را هدايت و ارشاد كرد تا درباره پيدايش مواد تركيبي ديگر فكر و چاره جوئي كنند. در سال 1907، «انيك لند» پلاستيك فنوليك را كشف نمود كه اولين ماده تركيبي خالص بود و به مقدار زيادي توليد گرديد. از آن تاريخ، تاكنون پلاستيك هاي تازه زيادي كشف شده اند.

شنبه 27/5/1386 - 17:6
پسندیدم 0
UserName