شعر
توسط : hermaneshgh

دوباره روز بخار شیشه پنجره ها مینویسم که هنوز دوست دارم

شنبه 27/5/1386 - 16:49
پسندیدم 0
UserName