دو درس زندگی
توسط : حسرت

همیشه دو درس را در زندگی خود به یاد داشته باشید -1-جسارت دربیان عقیده-2-جرات در پذیرش اشتباه

شنبه 27/5/1386 - 12:43
پسندیدم 0
UserName