رونق کتب مذهبی در آمازون
توسط : م م

کتاب مذهبی

بازار اينترنتى «آمازون» با تحليل آمار فروش سه سال گذشته خود اعلام كرد كتاب هاى مذهبى با ۵۰ درصد افزايش فروش، پررونق ترين بخش بازار كتاب را به خود اختصاص داده اند. كتاب هاى مذهبى در حالى شاهد چنين رشدى بوده اند كه رشد آمار فروش در ساير گروه ها زير ۴۰ درصد بوده است. براى مثال، كتاب هاى تاريخى طى همين مدت ۳۸ درصد افزايش فروش و كتاب هاى منتشر شده با موضوعات سياسى، رشدى در حدود ۳۰ درصد داشته اند. به گزارش گاردين، كتاب هاى مذهبى در حالى شاهد چنين رشدى بوده اند كه رشد آمار فروش در ساير گروه ها زير ۴۰ درصد بوده است. براى مثال، كتاب هاى تاريخى طى همين مدت ۳۸ درصد افزايش فروش و كتاب هاى منتشر شده با موضوعات سياسى، رشدى در حدود ۳۰ درصد داشته اند. به گفته مقامات سايت «آمازون»، اين مسئله نشانگر اهميت مقوله مذهب براى مردم قرن بيست و يكم است. در عين حال، بر اساس فهرست پرفروش ترين كتاب هاى مذهبى اين سايت، دو كتاب هم كه انديشه هاى دينى غربى هارا نيز به چالش گرفته اند، در بين آثار پرفروش دينى قرار دارند؛ اما پس از اين دو كتاب، ساير آثار پرفروش مقوله پررونق كتاب هاى دينى در سايت «آمازون» به كتاب هايى در ستايش و حمايت از انديشه هاى دينى اختصاص يافته است.  
 

شنبه 27/5/1386 - 12:25
پسندیدم 0
UserName