فرق بین دوست داشتن وعشق ورزیدن
توسط : حسرت

بین دوست داشتن و عشق ورزیدن فرق زیادی ست در دوست داشتن تعهدی وجود ندارد!اماعشق ورزیدن تعهد است به همین علت است که مردم زیاد راجع به عشق حرف نمی زنند

شنبه 27/5/1386 - 12:10
پسندیدم 0
UserName