تنهایی
توسط : حسرت

تنهایی بس بهتراز گدایی محبت است

شنبه 27/5/1386 - 11:32
پسندیدم 0
UserName