صدای قيژويژ مودم موقع وصل شدن.اگه ميخواين از شر اين صدا راحت شويد
توسط : covert

اول مسير زير رو در ويندوز 98 اجرا كنيد:
control planel\modems--->open>general>

proprties>conection>advanced>Extra settings
در اين قسمت تايپ كنيد:
atm0
اول مسير زير رو در ويندوز Xp اجرا كنيد:
control planel\Phone and Modem--->open>Modems>

proprties>advanced>Extra settings
در اين قسمت تايپ كنيد:
atm0
با اين كار مودم شما صداش قطع ميشه

 

جمعه 26/5/1386 - 23:7
پسندیدم 0
UserName