روي خوش
توسط : covert
کنفوسيوس : مرد بزرگ با روي خوش رد ميکند و مرد کوچک با روي ترش ميپذيرد.
جمعه 26/5/1386 - 19:14
پسندیدم 0
UserName