خدایا...
توسط : covert

من به مانند خواستن كسي كه نيازمندي و ناتواني اش به نهايت رسيده و گناهانش بسيار گشته است و همچون كسي كه براي نيازمندي اش فرياد رس و براي ناتواني اش نيرو بخش و براي گناهان آمرزنده اي جز تو نمي يابد از تو مي خواهم ؛ اي خداي با شكوه و فرّ ! از تو ميخواهخهم مرا به كاري كه انجام دهنده اش را دوست داري توفيق دهي و به يقين و باوري كه هر كس در مسير فرمان كارساز تو بدان دست يابد بر او سود ميبخشد برساني .

پنج شنبه 25/5/1386 - 19:26
پسندیدم 0
UserName