طعمه شیر
توسط : covert
شيري را در گودالي دستگير كرده بودند ، مردم براي تماشاي شير ازدحام نمودند ، يك نفر در نزديكي گودال ايستاده بود ، ناگهان قدمش لغزيد و دست به ديگري زد و دومي به سومي و سومي به چهارمي و همه در گودال افتاده طعمه شير شدند.
اين ماجرا در يمن اتفاق افتاد ، اميرالمومنين (ع) نيز آنجا تشريف داشت ، خبر به آن حضرت رسيد ، پس درباره آنان چنين قضاوت نمود ، كه اولي طعمه شير بوده و به علاوه بايد يك سوم ديه به دومي بپردازد ، و دومي نيز دو سوم ديه به سومي و سومي ديه كاملي به چهارمي بايد بپردازد.
رسول خدا (ص) از اين قضاوت خبردار گرديده فرمود : "اباالحسن به حكم خدا داوري نموده است " *

آيت الله علامه حاج شيخ محمد تقي تستري در اين باره مي فرمايد : علت اين تفصيل اين است كه نفر اول خودش افتاده ، به علاوه افراد ديگري را با خود انداخته ، از اين جهت ديه اي طلب ندارد زيرا مرگش مستند به خودش بوده است. و سبب مرگ نفر دوم ممكن است يكي از سه چيز باشد ، كشيدن نفر اول و يا افتادن نفر سوم و يا چهارم بر روي او كه خودش عامل آن بوده است . بنابراين ، احتمال استناد قتلش به نفر اول 1/3 است و امام (ع) هم 1/3 ديه اش را به عهده نفر اول قرار داده است ، و اما نفر سوم ممكن است علت مرگش كشيدن و افتادن نفر چهارم بر روي او باشد كه خودش عامل آن بوده و يا افتادن نفر اول و يا دوم بر روي او كه عاملش نفر دوم بوده است و امام (ع) نيز دو سوم ديه او را بر عهده نفر دوم گذاشته است.
و اما نفر چهارم تمام علت مرگش مستند به نفر سوم بوده ، بنابراين تمام ديه اش بر عهده نفر سوم مي باشد چنانچه امام (ع) حكم نموده است.

* ارشاد مفيد ، قضاياه (ع) في حال حيات النبي (ص) - ص 105 . فروع كافي ، ج 7 ، ص 286 ، حديث 2. تهذيب ، كتاب الديات ، باب الاشتراك في الجنايات ، حديث 2.
پنج شنبه 25/5/1386 - 19:6
پسندیدم 0
UserName