عطر نفس بقیة الله آمد ...
 

*** شعبان شد و پیک عشق از راه آمد ***

*** عطر نفس بقیة الله آمد ***

*** با جلوه ی سجاد و ابوالفضل و حسین (ع) ***

*** یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد ***

 

 

 

 

پنج شنبه 25/5/1386 - 12:49
پسندیدم 0
UserName