صدایم کن
توسط : hassankamali

هر شب هر نيمه شب من منتظرم تا کسي مرا صدا بزند کسي مرا صدا نمي زند اما من منتظرم صدايم کن بگذار مثل کودکي شاد شتابان به سوي تو بدوم

پنج شنبه 25/5/1386 - 12:6
پسندیدم 0
UserName