حلال مبغوض
توسط : م م

طلاق از نظر اسلام " حلال مبغوض " است. پيغمبر اسلام در روايتی كه شيعه و سنی بالاتفاق روايت كرده‏اند، فرمود : " مبغوضترين حلالها در نزد خداوند طلاق است " و هم آن حضرت فرمود : " ازدواج كنيد و طلاق ندهيد كه عرش الهی از طلاق می‏لرزد ".
طلاق، حلال مبغوض است يعنی چه ؟ يعنی در عين اينكه در حد يك حرام‏ منفور و مبغوض است اسلام مانع اجباری در جلو آن قرار نمی‏دهد و اين خود از يك فلسفه كلی در نظام خانوادگی ريشه می‏گيرد كه مورد توجه اسلام است.
از نظر اسلام علقه زوجين يك علقه طبيعی است و مكانيسم خاص دارد. علاقه زوجين به يكديگر با اينكه طرفينی است به اين شكل است كه از جانب مرد آغاز می‏شود و علاقه زن به مرد از نوع پاسخگویی است. به همين جهت مقام زن در محيط خانوادگی مقام يك محبوب و مراد است.
اسلام تدابيری از مجرای عواطف بكار می‏برد كه نظام خانوادگی بر همين‏ پايه محفوظ بماند يعنی شعله عشق و علاقه مرد هميشه روشن بوده و زن نيز پاسخ گوی آن باشد. آنچه از نظر اسلام مبغوض و منفور است اينست كه اين شعله خاموش گردد و كانون خانوادگی بسردی گرايد، اما اگر احيانا به اين صورت در آمد و زن در قلب مرد سقوط كرد ديگر نبايد زن را به زور بمرد چسبانيد.  اسلام هر كوشش اجباری را برای بقای زن در چنان محيطی لغو و بيهوده و بر خلاف اساس روابط خانوادگی ميداند، اساس روابط خانوادگی بر حاكميت متقابل زن و مرد است، يعنی حاكميت زن بر مرد از لحاظ عاطفی و احساسی، و حاكميت مرد بر زن از لحاظ فكری و رهبری و مديريت در محيط خانواده. اينست كه طلاق‏ از نظر اسلام در عين اين كه سخت مبغوض و منفور است حلال است، يعنی آنجا كه تدابير مختلف برای ابقای علقه زوجين مفيد نيفتاده چاره‏ای نيست جز طلاق.   

  

امدادهای غيبی در زندگی بشر (شهید مطهری) ص 163 تا ص 165

چهارشنبه 24/5/1386 - 17:6
پسندیدم 0
UserName