لباس شهرت - و انگشت نما
توسط : covert
هركس لباس شهرت - و انگشت نما از هر جهت - بپوشد، خداوند او را در روز قيامت لباسى از آتش مى پوشاند.
                                                      
امام حسین(ع)
چهارشنبه 24/5/1386 - 16:57
پسندیدم 0
UserName