دستورات داس را فراموش کنيد
توسط : hermaneshgh

اگر مي خواهيد در هر مسير دلخواه بتوانيد command prompt را باز کنيد تا مجبور به جابجايي بين فولدر با استفاده از دستورات DOS نشويد مي توانيد دستورات زير را در يک برنامه مثل Notepad وارد کنيد و آن ها را در فايلي با پسوند reg ذخيره کنيد .

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY-CLASSES-ROOT\Directory\shell\Command]
@='Command Prompt'
[HKEY-CLASSES-ROOT\ Directory\shell\Command\command]
@='cmd.exe'

چهارشنبه 24/5/1386 - 16:2
پسندیدم 0
UserName