تاريخچه پيدايش نخستين انسان
توسط : م م
هنرى لوكاس مى گويد: « در رابطه با پيدايش نخستين انسان بايد بگويم كه دانستن اينكه انسان براى نخستين بار كى و كجا پيدا شده است، براى تاريخدان ممكن نيست، ولى يقين هست كه انسان در آخرين دوره عصر ((نوزيوى)) وجود داشته است. استخوانهائى كه ((ايوگن)) جراح 9لندى در سال 1891 م در ناحيه ((ترينال)) واقع در ((جاوه)) كشف كرد، استخوانهاى بخش بالاى جمجمه، يك استخوان ران و دو دندان بوده است، كه اگر براستى استخوانهاى يك موجود بوده باشند، نشان دهنده وجود انسان در روزگاران كهن است. اين تكه هاى استخوان بندى انسان را كه تاريخدانان به عنوان ((انسان جاوه )) مى شناسند، شايد كهنترين تكه هاى استخوان بندى انسانى است كه در اختيار ما است. » و مى افزايد: ((انسان پكن كه بازمانده هاى سنگواره شده اش در سال 1929 م نزديك پى پينگ (پكن سابق) كشف شده، از جهات اساسى بخصوص به ((انسان جاوه)) شباهت دارد و ظاهرا هر دو و به يك دوره تعلق دارند. بازمانده هاى استخوان بندى اين دو انسان از چهره اى حكايت مى كند كه تا اندازه اى به صورت انسان كنونى شباهت داشته است.))
هربرت جرج ولز مى گويد: (( استخوان بسيار كم و ناقص به دست آمده است ...
مهمترين آنها از لحاظ قدمت عبارتست از سه پاره استخوان از يك كاسه سركه در سوانزكوم در شهر كنت در جزيره بريتانيا پيدا شده (دوپاره آن در سال 1935 م و قطعه سوم بيست سال بعد) و از آن مردى بوده است جوان، در حدود 25 ساله يا كمتر كه بسيار شبيه آدم هاى پيش از عصر يخبندان بوده و قبل از 000/200 سال پيش مى زيسته است.))

تاریخ ادیان و مذاهب جهان 1 (عبداللّه مبلغى آبادانى)
چهارشنبه 24/5/1386 - 14:39
پسندیدم 0
UserName