کاشکی
توسط : hermaneshgh
کاشکی زندگی بهتر بود
کاش می شد
بنوازیم باران را با سنتور
کاش می شد
بزدایم انسان ها را از سختی ها
کاش می شد
دلمان را مانند دعا بفرستیم به درگاه خدا
کاش می شد
رفت تا سبزی خدا
تا اوج زیبایی خورشید
تاآن نور بلند ابدی
تا شادابی آب
تا جایی که من و تو نمی دانیم آن جا کجاست؟؟؟؟
چهارشنبه 24/5/1386 - 13:27
پسندیدم 0
UserName