می دونی چرا بعضی ها ساکت هستند؟
توسط : hermaneshgh
سکوت سخن بزرگيست که خداوند به گويا ترين زبانها بخشيده است
چهارشنبه 24/5/1386 - 13:26
پسندیدم 0
UserName