گفتمش بي تو چه مي بايد كرد؟
توسط : بر ز خ
 

سلام

گفتمش بي تو چه ميبايد کرد ؟ عکس رخساره ي ماهش را داد .. گفتمش همدم شبهايم کو ؟ تاري اززلف سياهش راداد .. وقت رفتن همه راميبوسيد به من ازدور  نگاهش را  داد.يادگاري به همه داد وبه من

انتظار سر راهش را داد

 

چهارشنبه 24/5/1386 - 12:22
پسندیدم 0
UserName