اگر بیائی...
توسط : Nazari66
امروز در دفتر بسیج نوجوانان نشسته بودم که یکی از نوجوانان به من گفت راستی اگر این جمعه امام زمان بیاید چه ماچی کار کنیم.گویا یک پارچ آب یخ روی من ریخت.دهانم قفل شد و به روبه بویم خیره شدم.اینجا بو که به خو گفتم من واقعا به چه درد آقایم می خرم ....
از فرط بد بدختی و عاجز ماندن در جواب این سوال از نوجوان کناریم پرسیدم : عزیزم اگر این جمعه امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) ظهور کند تو چه کار می کنی؟ گویا دلش خیلی÷ر بود و با لهنی تند به من گفت : برو بابا /اون که با ما کاری نداره ..... هنوز به جواب سوالم نرسیدم وآجز و متهیر در پاسخگوئی به اینسوالم. می ترسم تا ظهورش به جوابم نرسم. التماس دعا
چهارشنبه 24/5/1386 - 9:17
پسندیدم 0
UserName