الهی...
توسط : covert
الهی ! دلی ده که در کار تو جان بازیم و جانی ده که کار آن جهان سازیم.
چهارشنبه 24/5/1386 - 8:27
پسندیدم 0
UserName