حرف حاشیه ای
توسط : حسرت

آنقدر در گفتن یک حرف حاشیه رفتم

وبه جای نوشتن تنها یک کلمه گوشه ی دفتر خاطراتت

شعرهای حاشیه ای نوشتم!!!!

تاعاقبت در حاشیه چشم هایت افتادم

حالا که حاشیه نشینی را تجربه می  کنم

بگذار فقط یک حرف حاشیه ای دیگر بزنم

دوستت دارم

سه شنبه 23/5/1386 - 22:56
پسندیدم 0
UserName