غيبت، حرام قرآنی مرسوم
توسط : covert
وقتی به هم می‌رسيم، به عنوان دوست، يا اعضای يك خانواده، فاميل، محله و ... اغلب صحبت از ديگران به ميان می‌آيد؛ ديگرانی كه می شناسيم‌شان و غالبا از عيب هايشان می‌گوييم. شايد بتوان گفت غيبت حرامی است كه بشدت در جامعه ما رواج دارد!
غيبت، حرام قرآنی مرسوم

محافل و ميهمانی های دوستانه،به عنوان بخش مهمی از زندگی ما،با عناوين خاصی كه تشكيل می شوند،فضای صميمانه ای را پيش روی ما می گشايند كه در آن آزادانه به ابراز عقايد شخصی در مورد وقايع اجتماعی وسياسی ،افراد و شخصيت ها و نيز تعريف خاطرات می پردازيم.

اما چه بسيار محافلی كه داغ ترين بحث های آن، ذكر برخی ويژگی های خلقی ،جسمی ورفتاری دوستان و آشنايان غايبی است كه تنها در نبود آنها مجال طرح وبيان می يابند و هيچ دور از تصور نيست روزی خود ما هم قربانی ناخواسته يكی از محافل دوستانه ای باشيم كه بر حسب تصادف موفق به حضور در آنها نشده ايم.

به راستی آنجا كه غيبت حتی از نزديك ترين دوستان كاملا بی پروا و آزادانه انجام می شود،ديگر جايی برای اعتماد باقی خواهد ماند و آيا دشمنی، جايگزين دوستی ها نخواهد شد؟

منبع:

http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=154651

سه شنبه 23/5/1386 - 20:55
پسندیدم 0
UserName
x