حکایت عجیبیست!!!!
حکایت عجیبیست که فراموش شدگان  فراموش کنندگان خود را فراموش نمی کنند.  (  شکسپیر )
سه شنبه 23/5/1386 - 17:7
پسندیدم 0
UserName