چت روم
توسط : hermaneshgh
دوستان شامل مقامها (Acc) ي مختلفي است.. يعني Userهاي روم درجه بندي و مقام بندي خاصي دارند... که دربارهء آنها در اين بخش صحبت مي کنيم.

مقام يا درجه : Acc = Access , که به ? قسمت تقسيم ميشود :

?. Founder روم :صاحب چت روم و بالاترين مقام, که علامت آن پشت NickName يه صورت : است..

?. MGR :مدير روم ( Manneger ) که توانايي Add مقام SOp و ديگر مقامها ( که در ادامه به آنها اشاره ميشود ) مي باشد, که علامت آن به صورت : است..

?.Op = Operator :که شامل ? بخش است :

?)AOp = Amator Operator :که توانايي دادن Acc موقت به انواع Userها و اخراج کردن افراد بي ادب و ...

?)SOp = Super Operator :که توانايي Add مقامهاي VOp, UOp را دارا ميباشد و همينطور مراقبت از روم

و علامت هر ? مقام ( AOp و SOp ) به صورت : و است..

?.VOp = Voice Operator :که اگر اين User به هر دليلي *Ban شود ميتواند باز هم به روم باز گردد و با داشتن مقام UOp هيچ وقت توسط Robot روم *Ban نمي شود, که علامت آن به صورت : است..

*Ban : نوعي اخطار است براي Userي که خلاف قانون عمل کرده است که انواع مختلفي است و در بخشهاي ديگر به آنها مي پردازيم...

?.UOp = User Operator :اولين مقامي که به User داده ميشود , UOp است و قابلين اين مقام اين است که :

?) مي تواند ليست تمامي افرادي که در روم Acc دارند را به کمک Command : /Access #Channel Acc List..

به عنوان مثال/: براي ديدن افرادي که در روم دوستان UOp هستند : Access #Dostan UOp List/ .

?) در صورت Ban شدن ميتواند با استفاده از Command : /Cs Invite #Channel فقط وارد روم شود ولي تا وقتي که Op روم unBan نکند , User نمي تواند در روم چت کند..

?.Normal :که هر فردي که در آغاز به روم دوستان بيايد به عنوان User Normal شناخته مي شود و به جز چت کردن قابليت ديگري را دارا نمي باشد.

سه شنبه 23/5/1386 - 16:7
پسندیدم 0
UserName
x