مهدويت شخصيه‏
در باب مهدويت، عقيده مذهب شيعه اين است كه مهدويت خاصه صحيح ومقبول است وبه تعبير ديگرآن چه مورد پذيرش است مهدويت شخصيه است، نه مهدويت نوعيه.
لكن بعضى از صوفيه و عرفا قائل به مهدويت نوعيه بوده يا هستند. به اين معناكه عقيده دارند در هر عصرى و دوره اى بايد يك مهدى وجود داشته باشد كه ويژگى ها و خواص مهدويت و هادويت را داشته باشد و مى گویند هيچ عصرى خالى از يك مهدى هادى نيست و ضرورتى هم ندارد كه مشخص شود از نسل چه كسى است و چه خصائصى را داراست. اين عقيده بعضى صوفيه و عرفا است كه البته از نظر ما نامفهوم بلكه مردود است. عقيده مبرهن و مستدل مذهب شیعه آن است كه مهدويت، مهدويت شخصيه است. يعنى يك فرد است كه مهدى اين امت است و موعود امت ها و ملت ها است و ابعاد و ويژگى هاى او مشخص است. خانواده اش، پدر و مادرش، محل ولادت و فائب شدن و نشانه هاى ظهورش و حتى خصوصيات جسمى او و دريك كلام همه ابعاد مربوط به او اعلام شده است و با اين مشخصات و ویژگى هاى ذكر شده، ما فقط يك مهدى را قبول داريم . آرى يك فرد به عنوان مهدى است كه واجد و جامع تمامى اين خصائص و ويژگى ها و نشانه ها است. (1)

  1- نشریه موعود شمار 0 10 و 101 ص 48.

سه شنبه 23/5/1386 - 15:31
پسندیدم 0
UserName