سفارش لقمان به پسرش در مورد سكوت وسخن
توسط : Vistaaaaa
امـام صـادق (ع ) فـرمـود: لقـمـان بـه پـسـرش گـفـت : پـسـر جـان اگـر خيال كنى سخن از نقره است ، بدانكه خاموش از طلا است .
چهارشنبه 20/4/1386 - 11:35
پسندیدم 0
UserName