دروغ سنگ است...
توسط : نگارینا
  دروغ سنگ است و نمیتواند بدون تکیه بر دروغ دیگر سر پا بایستد ، یکبار دروغ گفتن کار بس آسانی است ولی بسیار دشوار است که کسی فقط یکبار دروغ بگوید.

                                  فوللر 

     

چهارشنبه 20/4/1386 - 11:20
پسندیدم 0
UserName