چه وقت مي تونيم حرومخوري كنيم؟؟!!
توسط : بر ز خ
 

سلام

مي دونيم كه گوشت مردار(جاندار مرده)-خوك-خون-وهر چيزي به اسم غير خدا ذبح شده حرومه ولي خدا

ميگه اگه يه جايي گير كردي يعني هيچ غذايي عير از اينها نبود وخداي نكرده در حال مرگ بودي مي توني به اندازه رفع حاجت (به اندازه اي كه نميري نه اينكه يك شكم سير بخوري) از اين حرامها تناول كني. قربون خدا برم چقدر براي ما مسلمونا آسون گرفته ولي ما چي!!!

                                                                     آدرس:سوره نحل آيه 115

چهارشنبه 20/4/1386 - 9:27
پسندیدم 0
UserName