من چیستم؟
توسط : سید ح
لبخند پر ملامت پاییزی غروب در جستجوی شب
که یک شبنم فتاده به چنگ شب حیات ، گمنام و بی نشان
در آرزوی سر زدن آفتاب مرگ

چهارشنبه 20/4/1386 - 8:24
پسندیدم 0
UserName